Heli Heino: Kilpailukykyä ja laatua viestintään!

01.09.2017

Yrittäjä tarvitsee viestintäosaamista päivittäin. Ei ainoastaan vuorovaikutustilanteissa muiden henkilöiden kanssa, vaan myös liittyen viestintään yrityksen tuotteista tai palveluista. Viestinnän hyvä ja pitkäjänteinen suunnittelu sekä kehittäminen helpottavat yrittäjän työtä. Viestintäsuunnitelman rakentamisen tulisi olla yksi tärkeistä strategisista työkaluista, joilla edistetään yrityksen liiketoimintaa. Viestintästrategiassa pohditaan tuttuja juttuja, kuten esimerkiksi viestinnän missiota, visiota, tavoitteita, kohderyhmiä. 

Aivan kuten yleensäkin yrityksen toimintoja mietittäessä. Olennaista on kuitenkin lähteä liikkeelle tärkeimmästä - kuka on asiakkaani, kenelle viestiäni ryhdyn rakentamaan. Hyvä markkinointiviesti puhuttelee juuri oikeaa henkilöä, on kiinnostava, mutta myös ymmärrettävä sekä näkyy juuri niissä kanavissa, joita asiakasryhmä käyttää. Sähköinen markkinointi ja sähköisen markkinoinnin kanavat ovat tehneet myynti- ja markkinointityöstä jokseenkin helpompaa. Erilaisia sähköisen myynnin ja markkinoinnin kanavia sekä välineitä on runsaasti käytössä. 

Markkinointiviestintä on parhaimmillaan vuorovaikutuksellista mielikuvien sekä tarinoiden synnyttämistä. Tarinoiden luominen esimerkiksi kuvin sekä videoin on tänä päivänä helppoa. Markkinoinnin digitaalista viestintää tukee siihen tehty suunnitelma. Suunnitelma rajaa ja fokusoi keskittymään yrityksen kannalta olennaisiin sosiaalisen median kanavaan ja miettimään etukäteen, millaisia sisältöjä halutaan jakaa. Ilman pysähtymistä edellä mainittujen asioiden äärellä, viimeisen päälle suunniteltu ja mietitty toimintasuunnitelma viestinnän osalta ei palvele.

Viestintäosaamiseen kuuluu siis paljon muutakin, kun vain henkilöiden kanssa puhuminen tai kirjoittaminen. Viestintäosaamisen osa-alueita ovat esimerkiksi esiintymisen taidot, kokousviestintä, johtamisviestintä, kirjoitusviestintä, kielitaito ja kulttuurienvälinen viestintä, konfliktin ratkaisun ja neuvottelemisen taidot, suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot. Ja tässä vain osa. Työn muutoksen myötä myös viestintäkenttä muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen. Työt ovat siirtyneet yhden asian hoitamisesta ja suorittamisesta useiden erilaisten tilanteiden samanaikaiseen suorittamiseen. Toimintaympäristöt ovat monitasoisia ja moniulotteisia. 

Oman haasteensa palettiin tuo vielä se, että merkittävä osa kohtaamisista sekä vuorovaikutuksesta tapahtuu nykypäivänä eri teknologisten ratkaisujen tukemana digitaalisessa ympäristössä. Digitalisaatio luo paljon mahdollisuuksia rakentaa uutta nopeammin ja tehokkaammin yli kansallisten rajojen. Työ on yhteisöllisempää ja tiimiorientoituneempaa ja yksilön henkilökohtaisilla vuorovaikutustaidoilla on suuri merkitys. (Keyton yms. 2010, 153; Ward 2014, Pönkä 2014.) Muutoksia tapahtuu koko ajan ja muutokset mahdollistavat paljon. Viestintä on mielikuvien luomista, jolla on hyvin merkittävä rooli yrityksen menestyksen rakentamisessa. Luvatut sekä kerrotut asiat tulee vielä lunastaa tekemisen tasolla.

Ryhdy luomaan kilpailukykyä tehokkaasta viestinnästä!

  • Tunnista asiakkaasi ja oman asiakaskuntasi tarpeet - rakenna viesti OIKEASTI tämän pohjalta!
  • Rakenna viestinnän toimenpiteet sekä valitse välineet sen mukaan. Mieti todella, miten asiakkaasi tavoitat.
  • Tunnista oman toimintasi kannalta tärkeä viestintäkenttä
  • Kiinnitä huomioita myös sisäiseen viestintään, missä ja miten tieto kulkee. Ovathan kaikki ajan tasalla.

Tutustu laadusta viestimiseen ja sen työkaluihin

Viestintää voidaan tarkastella yrityksen sisäisenä viestintänä tai ns. ulospäin eli asiakkaisiin päin suuntaavana viestintänä. Sisäisessä viestinnässä on tärkeää linjata missä ja miten sähköinen viesti kulkee sekä määrittää, kuinka tämä tukee parhaiten yrityksen työntekijöitä. Helpoin ratkaisu on sopia yksi tietty kanava, mitä käytetään sekä sopia yhteisesti siihen liittyvät käytännöt. Edistykselliset viestintää edistävät palvelut eivät ole hyödyllisiä, mikäli kaikki eivät osaa niitä käyttää. Kirjallisessa muodossa myös väärinymmärrykset ovat yleisempiä. Tähän sekä yhteisiin viestinnän pelisääntöihin on tärkeää kiinnittää huomiota perehdytyksessä. Hyvä on pitää mielessä selkeys, ymmärrettävyys sekä se, ettei julkaise mitään sellaista, mitä ei voisi henkilökohtaisesti sanoa. Tällä pärjää jo oikein hyvin.

Entä yrittäjä, jonka täytyy selvitä tästä kaikesta yksin? Digitalisaatio helpottaa työtä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa markkinointi on kustannustehokasta. Yksinyrittäjän kannattaa miettiä, mitkä ovat oman työn kannalta olennaisimman digitaaliset työvälineet ja opetella hallitsemaan ne hyvin. Koulutusta on saatavilla runsaasti ja kaikkea ei tarvitse oppia kerralla. Peloton asenne muuttuvaa maailmaa kohtaan ja verkostoista saatava tärkeä tuki auttavat yrittäjää. Laajan kattauksen edessä on hyvä myös muistaa, että vähemmän voi todellakin olla enemmän!


Heli Heino

Yrittäjä, kouluttaja

Trigenda Oy

Salla Gummerus ja Heli Heino ovat yrittäjäomistajia Trigenda Oy:ssä.Salla Gummerus on Trigenda® menetelmän idean luoja. Salla ja Heli toimivat muiden tehtävien ohella Trigenda® menetelmäkouluttajina.


Lähteet:

Keyton et al. 2014.

Pönkä, H. 2014. Sosiaalisen median käsikirja. Jyväskylä: Docendo Oy

Ward, T. 2013. State of the social intranet. Summarized version. Prescient Digital Media.