Sari Tiihonen: Miksi talouden hoito on tärkeää?

21.02.2018

Hyvä talouden hoito on yrityksellesi tärkeää, sillä usein yritystoiminnan epäonnistumisen syinä ovat rahoitukseen liittyvät ongelmat. Yrityksen kireä taloustilanne saattaa johtaa velvoitteiden laiminlyöntiin, josta voi seurata lumipalloefekti, jossa ongelmat kasautuvat yritykselle lopulta liian suuriksi. Yrityksen hyvä maine vakaana laskujensa ajoissa maksajana ja asioidensa säntillisenä hoitajana on merkityksellinen onnistuneiden yhteistyökumppanuuksien ja asiakassuhteiden perusta. Se helpottaa myös rahoituksen saamista. Tuottoisa urakka saattaa jäädä saamatta, jos lakisääteiset maksut ovat hoitamatta tai yritykselle muodostuu ylimääräi-siä kuluja rasitteeksi heikosti hoidetusta taloudesta.

Talouden hoito on laatutekijä

Yrityksen talouden hoito voi tuntua vain välttämättömältä pahalta, mutta kirjanpidon tuottama tieto on hyödyllistä arkipäivän toiminnan ohjaamisessa ja yrityksen tulevaisuuden suunnittelussa. Hyvä talouden hoito on myös osa yrityksen kokonaislaatua ja laatuhan on yksi yrityksen elintärkeistä menestystekijöistä. Talouden kannalta laatu on esimerkiksi kustannustehokkuutta, joka parantaa yrityksen kannattavuutta ja katetta. Huolellisella talouden hoidolla yrittäjä mahdollistaa yritykselleen jatkuvuuden ja kasvun, sekä itselleen ja työntekijöilleen toimeentulon.

Talouden hoidon laadukkuutta ovat esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen kannattava hinnoittelu, kestävällä pohjalla oleva yrityksen kulurakenne, hyvä maksuvalmius, vakavaraisuus ja tuloskunto. Pk-yrityksen taloushallinnon toimintojen laadukkuus näkyy arjessa myös ajantasaisessa laskutuksessa, maksuliikenteen hoidossa, palkanlaskennassa, kirjanpidossa, viranomaisilmoitusten antamisessa ja taloudellisessa raportoinnissa. Kun nämä toimivat sujuvasti ja oikea-aikaisesti sekä yritys tuottaa oikeaa ja luotettavaa tietoa kustannustehokkaasti, voidaan sanoa yrityksen taloushallinnon toimivan laadukkaasti sekä yrityksen itsensä, että sen sidos-ryhmien kannalta.

Tulevaisuuden suunnittelun apuväline

Suunnitellakseen yrityksensä taloutta ja toteuttaakseen kasvua tukevia toimenpiteitä, yrittäjällä olisi hyvä olla perustietämys yritystoiminnan talouden seurannasta, yrityksensä taloudellisesta tilanteesta, kulurakenteesta, hinnoittelusta, verotuksen vaikutuksista sekä talouden tunnusluvuista ja käsitteistä. Tietoa näihin yrittäjä voi saada monelta taholta, kuten esim. tältä kohtilaatua.fi sivustolta ja sieltä löytyvistä linkeistä sekä tietenkin omalta kirjanpitäjältään, jonka ammattitaito kannattaa hyödyntää yrityksen toiminnan suunnittelussa. Yritys on yrittäjän omaisuutta, jonka arvo hänen olisi hyvä tunnistaa. Tätä yritysvarallisuutta tulee hoitaa hyvin ja perustaa sen hoito todellisiin talouslukuihin olettamusten sijaan. Yrityksen arvo vaikuttaa myös rahoituksen suunnitteluun ja sen saamiseen.

Tärkeät talousluvut

Talouden hoito ja liiketoimintojen suunnittelu ovat prosessi, johon kuuluu niin liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, markkinoiden ja kilpailutilanteen huomioiminen, myyntiprosessin ymmärtäminen kuin yrityksen johtaminen kassavirtalaskelman, tuloslaskelman ja taseen kautta. Erilaiset talouslaskelmat ovat yrittäjälle tärkeitä ja auttavat tekemään oikeita investointipäätöksiä.

Tuloslaskelma kuvastaa yrityksen toimintojen kannattavuutta, tase puolestaan kertoo yrityksen varallisuuden ja miten se on rahoitettu. Tuloslaskelmasta yrittäjän tulisi tarkistaa yrityksensä kannattavuus, myynnin kriittinen piste ja katteet. Taseesta taas tulisi tarkistaa yrityksen vakavaraisuus, että oma pääoma on positiivinen sekä selvittää millainen on yrityksen varallisuuden rakenne ja mikä on yrityksen käyttöpääoman tarve. Yrittäjän kannalta tärkeää on pitää huolta, että yrityksen varallisuus riittää joka tilanteessa kattamaan velat. Käyttöpääoman puute aiheuttaa yritykselle maksuvalmiusriskin.

Vaikka talousasioiden tarkastelu saattaisi alkuun tuntua hankalalta ja sanasto vieraalta, kannattaa niihin tutustua ennakkoluulottomasti. Oman yrityksen toiminnan suunnittelu helpottuu, kun ymmärtää talouden taustalla olevia lukuja ja yrittäjä saa enemmän irti yhteistyöstä kirjanpitäjänsä kanssa. Riskinä on, että asia vie mukanaan ja yrittäjä saattaa innostua kehittämään yritystään entistä enemmän.

Lähteet: Juha Siikavuo: Talous haltuun pk-yrityksessä (2016), Toivo Koski: Pk-yrityksen strateginen talousjohtaminen (2017) ja Olli Lecklin: Laatu yrityksen menestystekijänä (2006). 


Sari Tiihonen

Kirjoittaja on taloushallintoon ja laskentatoimeen suuntautunut liiketalouden opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.  Päämääränä hänellä on luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti hoidettu taloushallinto, joka tukee yritystä saavuttamaan tavoitteensa sekä tahto kehittää taloushallintoa.